Phật tánh

Tụng: Con trùng chặt đứt làm 2 khúc. Mỗi khúc lăng quăng, đều có cái biết.
Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay.
Cô phụ phanh lòng giấu 6 rùa.

Giảng: Giấu 6 rùa: hộ 6 căn đừng cho vướng 6 trần. Muốn nhận ra Phật tánh, đừng chạy theo động tĩnh mà phải biết hướng 6 căn trở vào. Nếu chạy theo 6 trần là cô phụ lời Phật dạy.

                                                    Kỷ niệm Thầy cho
ngày thi TNX Phần quán Thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *