Bài 54: Phước Đức Bố Thí

Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng là đầu tiên khi Phật mới thành đạo và cuối cùng khi Ngài sắp nhập diệt. Hai người này được cúng dường đầu tiên. Ông Thuần Đà được cúng cuối cùng.
Hai người mang tóc và móng tay về xây tháp thờ tại Miến Điện. Đồng thời truyền bá bài kệ Phật đã chúc phúc cho họ:
“Vì việc gì bố thí,
Ắt sẽ được như ý.
Như vì vui mà thí
Sau sẽ được an vui”.
Tháp Shwedgon nay vẫn còn và là tháp lớn nhất ở Miến Điện.
Nay xin nói qua về tai hại của tâm keo sẻn để biết công đức của sự bá thí: Tỳ-kheo Losaka kiếp trước đã ngăn cản mẹ bố thí cơm cho một vị Bích Chi Phật, vì tội này mà tuy đã chứng A-la-hán nhưng Ngài chẳng được ai cúng dường. Đến nỗi trọn đời không biết thế nào là no bụng. Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về, phải đích tay cầm bình bát cho Ngài ăn, Ngài mới được ăn một bữa no. Hôm sau Ngài nhập Niết-bàn.

(Vô Ngã Là Niết Bàn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *