Quán Thế Âm Bồ Tát

11710_160920457407561_1730104186_n

25-8-1987 Đinh Mão

Bà Thục ở chùa Pháp Vân trên núi, xuống thăm Thầy, đọc cho Thầy chép để gởi BT ở Viên Thông :

Chân như đạo Phật rất màu
Phải tu chữ Hiếu, niệm đầu chữ Nhân.
Hiếu là độ được song thân
Nhân là vớt khỏi trầm luân muôn loài.
Nghìn thân, nghìn mắt, nghìn tay
Cũng trong một bể linh đài mà ra.
Xem trong nước Việt Nam ta,
Phổ Môn có đức Phật Bà Quán Âm.
Niệm Ngài thời niệm tại Tâm
Ngẫm xem sự tích ca ngâm cho tường.
Đời xưa vua Diệu Trang Vương
Có cô công chúa tên là Diệu Âm.
Học câu sắc sắc, không không
Biết đem giấc mộng ngẫm trong sự đời.
Đua danh, đua lợi, tơi bời
Như đem trò rối mà chơi có gì ?
Dầu ba mươi sáu tàn vàng
Sống lâu ba vạn sáu ngàn ngày thôi.
Huống chi kẻ tục trần ai
Mãi mãi luân hồi kiếp kiếp đắng cay.
Phu thê những tưởng cương thường
Trăm năm chung được chén vàng mãi ru ?
Sao bằng mượn cảnh chùa tu
May ra siêu thoát u minh cái vòng.
Ao sen đất Phật nước trong
Chín phẩm thơm lừng pháp giới mong ân.

Bà Thục thương nhớ cái đầu bẹp.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *