Sadini Diệu Hiền

Ngày 29-10-Kỷ Tỵ (1989)

Thân gửi gia đình Liên Hoa !

Cô Sadini Diệu Hiền (cô Năm) ở trên vùng Phú An vừa viên tịch. Thầy làm bài cảm tạ đọc trong ngày đám.

Nam mô A Di Đà Phật !

Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô.
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy, vô phố úy.
Thịnh suy như lộ, thảo đầu phô.

Thân như bóng ảnh, như điện chớp, vừa có đấy để rồi nay không ! Lá cây xanh tươi với khí xuân, đậm màu sẫm thịnh trong mùa hạ, để vàng khô héo rụng trong gió thu ! Thế gian có thịnh, đó là báo điềm sẽ suy. Thế gian đang suy thì biết rằng sẽ thịnh. Thịnh suy suy thịnh, âu cũng chỉ như hạt sương mai trên ngọn cỏ, thân con người quả là một tạm bợ mong manh.

Ô hô ! Diệu Hiền của chúng em ! Vừa đây còn mạnh mẽ niệm Phật ! Vừa đây còn vui vẻ nghe pháp ! Vừa đây còn đi kinh hành, tấm y vàng nhiễu quanh bàn Phật, cùng với Ni chúng, hiện hình ngôi Tăng Bảo ! Những hình ảnh ấy nay chúng em chỉ còn nắm lại một giấc mơ. Chim bay qua hư không đâu có để lại dấu vết. Diệu Hiền đã đi qua ba cõi cũng như phiến mây trắng kia, tựa hồ có mà quả thật là không ! Vạn vật biến thiên theo định luật vô thường. Hiện nay trước mắt chúng em còn chiếc quan tài. Nhưng sắp sửa rồi, mảnh thân hôm qua nói nói cười cười, hôm nay đã cứng như cây gỗ, để ngày mai ở trong lòng đất, chuyển thành cát bụi, trả về cho đất. Hình ảnh Diệu Hiền kể từ hôm nay, vĩnh viễn xóa nhòa trên trái đất. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Diệu Hiền đã học pháp tụng kinh, đã biết lý vô thường vô ngã, thì giờ đây thân căn chết, sự nghiệp tan, sanh ly tử biệt là lẽ đương nhiên.

Cung thỉnh giác linh Diệu Hiền cùng với chúng em nhìn những cảnh này trôi qua với con mắt can đảm, với tâm niệm an bình !

Bởi vì Phật đã dạy rằng : “Ngoại vật đều về chỗ hoại, nội thân suy biến cũng như thế. Chỉ có thắng pháp chẳng diệt vong, hỡi người trí tuệ nên xét kỹ !” Trong thân vô thường, tánh Phật vẫn chân thường !

Thái tử Tất Đạt Đa vì giác tỉnh được bốn khổ sanh già bệnh chết nên đã hùng mạnh xuất gia, tìm cho bằng được nguồn gốc luân hồi. Quan sát thấy rõ sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm. Ngài đã trở về chân tâm bản tánh nên đã thành Phật, thoát ly cảnh giới vô thường vô ngã khổ và không, để từ nay vĩnh viễn thường lạc ngã tịnh ở khắp mười phương. Ngài dạy : “Về bên phương Tây có thế giới An Lạc, có đức Phật A Di Đà cùng với Thánh chúng hiện đang thuyết pháp. Nơi ấy không có sanh già bệnh chết, không có ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Chỉ toàn thắng duyên đón mời mười phương chúng sanh về đấy tu học để cùng nhau đồng thành Phật đạo”.

Hỡi hỡi giác linh Sadini Diệu Hiền !
Hỡi hỡi giác linh Sadini Diệu Hiền !

Xin cùng chúng em đỉnh lễ tạ ân Giáo hội Tăng già Phú An và Thiện Chí, đỉnh lễ chư tôn Thượng tọa cùng liệt vị Tăng Ni đã đem tất cả phước đức từ bi lực ủng hộ xót thương Diệu Hiền lúc sinh tiền cũng như giờ phút biệt ly vĩnh viễn này.

Cung thỉnh giác linh Diệu Hiền cùng với chúng em tạ ơn thôn xã xóm làng, chánh quyền địa phương, các cụ trưởng lão, các đoàn thể thanh niên nam nữ đã tận tình giúp đỡ Diệu Hiền trong kiếp sống an vui vừa qua và bao nhiêu công lao vất vả hôm nay.

– Trời đất che chở ân sâu, đất nước ngày dùng đức lớn.
– Quốc gia chánh trị ân sâu, xã hội hộ trì đức lớn.
– Thầy học giáo huấn ân sâu, cha mẹ sanh thành đức lớn.
– Thập phương tín thí ân sâu, bốn sự cúng dường đức lớn.

Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam Bảo.

Nam mô A Di Đà Phật !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *