Sám hối tội sát sanh

Ngày 2-5 Ất Sửu (1985)

 Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông!

Đã viết hôm qua bài pháp định gởi em Ba đưa về thì vừa hay Sư cô H lên. Nay xin phúc đáp từng việc:

VL. Mừng con nhân duyên nhiều kiếp vun bồi, nay chánh báo hiện tướng vô vàn cao thượng. Trong đời ngũ trược ác thế mà con lại kết nghiệp Giám luật và Pháp sư. Lại có chúng để có cảnh cho trí tuệ và phước đức của con ngày một đủ duyên tăng trưởng. Nhờ công đức làm Giám luật, tự thanh tịnh và đem thanh tịnh cho người, con sẽ như đức A Di Đà có thân làm bằng trăm thứ bảo hương, từ mỗi chân lông tỏa đi muôn phương. Ai được hương này sẽ tu Phật hạnh. Nhờ công đức làm Pháp sư, thân sẽ quang sáng như đức A Di Đà, hào quang ở khắp pháp giới, tiếp người hữu duyên về Tịnh-độ. Bức thơ con viết cho Thầy với những ý nghĩ tự lập tự cường rất phải. Trông mong con đủ sức khỏe để kiên cố Bồ-đề tâm.

– Luật Sadi là thứ tối cần. Con cho các em học đi học lại, nắm cho thật vững.

– Về giới sát sinh, Phật chắc đang xót thương chúng ta lắm. Thầy cũng như con, không biết làm sao. Từ hôm nay mỗi ngày Thầy tụng 12 nguyện của đức Dược Sư và phục nguyện tên NC, CT, ĐH, HT – những em làm đất.

Một mặt các con sám hối tội từ lịch kiếp, khiến ngày nay xả thân đi tu lại phải phạm giới sát sanh. Cầu Tam-bảo xót thương chuyển nghiệp cho các con tìm được cách nào làm thứ công nghệ khác, chuyên tâm niệm Phật trong khi làm việc, cầu cho mỗi mỗi chúng sanh đều được vãng sanh Tịnh-độ. Phải thật lòng lo sợ. Chư thiên bách thần sẽ ủng hộ cho sớm được chuyển nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *