Sư cô VL

Sư cô VL!

Ngày an cư xong hoan hỷ cử người đảnh lễ hộ:

Ni trưởng ở Huê Lâm và các giới sư của tôi: Sư bà Thiền Quang là Hòa-thượng Ni của tôi (nếu quên chỗ thì hỏi thăm Sư bà trụ trì bên Dược Sư).
Sư bà Hải Ấn: Yết Ma sư.
Sư bà Chân Trí: Giáo Thọ sư (ở Thủ Đức).

Các Chứng Minh Sư:

Sư bà Trí Thuần (ở Dược Sư).
Sư bà Liễu Tánh (đã tịch).
Sư bà Tịnh Ý (Thủ Đức).
Sư bà Phổ Đức (Thiên Phước).
Sư bà Như Hoa (con Hòa-thượng Thiện Hòa).
Sư bà Phước Hiển.
Sư bà Diệu Chơn.
Sư bà Thanh Trí.

Ba vị sau, vì vừa kịp đủ 5 tuổi hạ nên quý Thầy thỉnh làm chứng minh sư. Hai vị cuối, nay đã thất lạc. Vì tuổi Canh Thân xui khiến nên tôi không được chút phần hiếu thảo với Sư Tăng Tam-bảo, ngày nay các con có phước hơn, được các ngài từ mẫn. Vậy các con thay Thầy đi đảnh lễ cho Thầy, trước khi từ biệt thế gian cũng được tạm sống đúng pháp lấy một lần. Sư cô H nhớ để tâm cúng dàng và thiệp khánh tuế Hòa-thượng Quảng Bá, Thầy Bổn sư.

Hòa-thượng Thiện Hòa: giới đàn Tỳ-kheo-ni (đã viên tịch).
Yết Ma sư: Ngài Thiện Hoa.
Giáo Thọ sư: Ngài Trí Hữu (ở Đà Nẵng).

Các chứng minh sư thì tôi chẳng biết ai vì không có điệp đàn. Thầy Bình Minh chùa Hòa Bình nói hồi đó Thầy có dự đàn, vậy xin Thầy cho biết những ai. Tiện đường ghé thăm mộ bà thân mẫu tôi ở Thủ Đức. Ngày rằm dĩ nhiên chúng tôi làm cơm cúng Thầy Tổ, ông bà và các chị em đã viên tịch.

Liên Hoa, trong chùa các chị em tính toán các giới sư cần đi đảnh lễ. Mời chị em ở Viên Thông về để chia nhau bổn phận. Xin Sư cô GV bán 2 hoặc 3 chỉ vàng đi để lo lễ phẩm cho chu đáo. Mua cam thật ngọt chớ mua cam chua. Hoặc tìm thứ nào khác cho tố hảo. Chớ coi thường. Các ngài không hề đòi hỏi, tự mình có tâm kính quý giới pháp thì cũng có tâm kính quý giới sư. Một năm ít nhất một lần trước là nhớ ơn, sau là bái phục, sau nữa vì mừng rỡ đạo pháp của Phật còn ánh sáng trong cõi Ta Bà. Thầy một đời trong lòng tuy có chút đạo tình, nhưng quả báo khiến chẳng được phụng thờ các bậc ân đức. Thế là ân điền và kính điền đành ruồng bỏ chẳng được vun trồng. Đó là tướng bạc phước vô duyên của Thầy, chính là do quá khứ đã khởi một lời bạc niệm mới phải chịu báo như thế. Mong các con thấy chỗ thiệt thòi lớn ấy của Thầy mà cẩn thận. Cũng là để Thầy đỡ tội một phần nào. Viên Thông nhớ đi đảnh lễ quý Thầy ở Biên Hòa, ân nhân của chùa. Đức Địa Tạng xưa kia còn bán nhà để mua hương hoa cúng Phật. Sư cô GV chớ có tiếc mảy vàng. Dâng cúng hộ cho tôi mỗi vị 100$ tiền mới ở Vạn Đức ngày tự tứ. Dâng cúng 1000$ tiền mới vào Trung Tâm Tịnh Xá, cúng dàng tất cả đại chúng Minh Đăng Quang.

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *