Tạ đàn chuyên tu

Mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu (04-04-2017)

Lễ Tổng Kết Khóa Tu

 

Mỗi người trình bày chỗ tu, tất cả đều hoan hỷ an lạc.

Niêm hương lễ Phật tạ ơn Tam Bảo.

Lễ tạ bách thần, cúng thí Cô hồn.

Tán lễ Giác linh Cố Tôn Sư.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *