Tạ Đàn Khóa Tu TNX 10-2019

Ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi (07-11-2019)

Lễ Tổng Kết & Tạ Đàn
Khóa Tu Tứ Niệm Xứ

An vui và giải thoát là hai yếu tố có thì cũng có, không thì cũng không.

Hành Thiền có thể đạt được an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập. Thiền là tập quán sát để thấy và hiểu sâu vào lòng sự vật. Tham đắm, giận hờn, lo lắng, sợ hãi bản chất là vô minh. Trước hết ta ý thức được chúng rồi quán chiếu, thẩm xét chúng. Dần dần trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như.

* Hình ảnh Lễ Tạ Đàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.