Bài 59: Tâm Từ Bi

Tâm Từ giúp thân thêm sức khỏe. Đem tâm chỉ trích, ta thấy mọi người nhiều hư xấu. Đem tâm khinh mạn, ta thấy mọi người nhỏ bé thấp hèn. Khi nào đeo cặp kính chân lý, sẽ thấy ai ai cũng giống hệt như mình.

(Sư trưởng Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *