Bài 55: Tây phương chánh niệm

     Ngọc quý ẩn trong đá,
     Hoa sen mọc từ bùn.
     Ngay trong đường sanh tử
     Giác ngộ tánh Bồ-đề.

Tây phương chánh niệm sớm hành trì
Vong hết, tình quên, lặng nghĩ nghì,
Bậc thượng thiện căn mà kiến tánh
Vốn là mình đó, thật A Di!

Tây phương bổn tánh nào có hay
Tâm tư suy nghĩ, xót thương thay!
Lục đạo tam đồ sanh tử khổ.
Bao giờ tỉnh ngộ Di Đà đây!

(Quy Nguyên Trực Chỉ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *