Thân gởi HH

Thân gởi HH !

Làm Pháp sư công đức vô biên, vì đã nhiều đời trồng thiện căn, nay mới có hoa báo được làm Pháp sư, để mai đây chín quả Bồ-đề. Nhưng công đức chỉ thành tựu khi thân hành xứng với lời nói. Con cố gắng giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý, trên kính dưới nhường, làm sao cho trên hài dưới hả. Nếu không thì giảng kinh chỉ có phước đức chớ không thành công đức.

Con hơn cha là nhà có phước. Nhưng hơn mà cậy mình hơn, liền mất luân thường đạo lý. Chị CN tu phước, con HH cả ngày tu tuệ. Dù phước dù tuệ đều cần trí vô ngã mới lên được bờ bên kia. Nếu không thì dòng sông phiền não vẫn nhận chìm. Nên ở hoàn cảnh nào trí tuệ Tứ Niệm Xứ vẫn là nền móng của học vấn giải thoát. Thiếu trí tuệ vô ngã thì phước hay tuệ cũng chỉ là phàm tình thế gian.

Trông mong đại chúng y Tứ Niệm Xứ để xả chúng sanh tánh, học Lăng Nghiêm để vào dòng Thánh. Thầy hân hạnh biết bao nhiêu !…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *