Thân gởi toàn chúng Liên Hoa

Thầy vừa sáng qua nằm mộng, thấy mình đang ngồi đàm đạo với Ni trưởng và một Sư bà nữa. Thầy cứ ngồi im, riêng thiền quán, để hai Sư bà nói với nhau, trong lòng tự đắc như mình có chỗ y cứ tu hành. Bỗng Thầy thấy mình đang ở ngoài đường và chợt nhớ mình đang ngồi trên lưng con lừa. Ngay lúc ấy lừa đưa thẳng Thầy vào một gian nhà toàn những người tàn tật, méo miệng, chột mắt v.v… Thầy bảo mọi người: “Bắt hộ tôi con lừa lại, vì tôi mượn của người ta”. Nhưng chưa ai kịp giúp thì lừa đã biến mất và Thầy tỉnh dậy.

Các con thử đoán xem đây là điềm gì?

Riêng Thầy hiểu rằng: Ngồi trên lưng lừa là sống bằng ý thức. Lừa đi mượn là ý thức phan duyên, mượn sáu trần mới có. Lừa đi mất, không ai nắm bắt lại được: Kinh thường dạy: “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”. Lừa đưa về chỗ mù điếc: Kinh dạy “Nghe Phật Pháp mà bỏ qua sau sẽ đọa làm chó cụp tai”.

Đây là một điềm đáng lo.

Hôm nay ngồi xe lam đi Tùng Nghĩa dự đàn giới. Cả đàn lớn tiếng niệm: “Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật”. Đường đi phơi phới, trong tâm niệm niệm nguyện sẽ như Phật, tiếp dẫn hết thảy quần mê về cảnh giới an lành.

Ngồi trong đàn giới, lắng nghe quý giới sư, thầm nhận thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Mới nghĩ ra: Thường trụ, bất động là vô lượng thọ. Diệu minh chu viên là vô lượng quang. Diệu chân như: Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên là vô biên công đức.

Nhân đó khi lễ tạ, ban huấn từ cho giới tử rằng:

Chớ sợ hãi cô đơn trong kiếp mạt, chớ lo nội chướng ngoại chướng khó tiêu trừ. Hãy quyết tin Như Lai chánh biến tri vô lượng lực. Pháp của Ngài như hoa Ưu Đàm, kẻ bạc phước vô duyên đâu mong được gặp. Vậy mà ta đã được nghe. Con đường tự giác, giác tha là con đường cao quý vô thượng. Mà nay ta đã được chư tôn đại đức Ni vân tập về đây chỉ nẻo cho ta cất bước. Thật là đại khánh, đại hạnh. Vậy nên chí tâm phát nguyện, nguyện như Phật Thích Ca, giống quý Pháp vương rộng rắc gieo. Nguyện như Phật A Di Đà soi đường cho muôn loài về Thánh địa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *