Chẳng biết ngày bao nhiêu, tháng 3 Ất Sửu

Thân gởi gia đình Viên Thông !

Thầy đang đọc Hoa Nghiêm đến đoạn này. Bác T đến hỏi Thầy gởi gì về Viên Thông. Thầy xin gởi mấy câu Hoa Nghiêm :

Đại Bồ-tát có 10 tay :

1- Tay thâm tín thọ trì lời Phật.

2- Tay bố thí mãn ý mọi người tùy chỗ sở cầu.

3- Tay sẵn sàng đưa ra nghênh tiếp mọi người.

4- Tay cúng dường Phật, chứa nhóm phước đức không chán mỏi.

5- Tay thiện xảo biết rộng, dứt tất cả nghi lầm cho chúng sanh.

6- Tay vớt chúng sanh ra khỏi bùn ái dục, đưa chúng sanh ra khỏi ba cõi.

7- Tay đặt chúng sanh lên bờ giải thoát (bỉ ngạn) vĩnh viễn thoát 4 dòng chìm đắm (tứ lưu).

8- Tay gieo rắc chánh pháp, đem diệu pháp rộng rãi khai thị khắp quần sanh.

9- Tay chữa tất cả các thân bệnh, tâm bệnh.

10- Tay cầm giữ bảo châu trí tuệ, quang minh rực rỡ, phá hết phiền não tối tăm.

Nguyện tất cả con cháu nhà Viên Thông ai ai cũng có tay vô thượng của Như Lai, bàn tay đẹp như hoa, thơm ngát đức lành để đùm bọc, nâng niu, an ổn khắp quần sanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *