Tháng 7 năm con Rồng

Phat TC 2

Ngày sám hối tháng 7, năm con Rồng

Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông!

Theo ý Thầy thì đại chúng bảo nhau bình tĩnh, bình tĩnh ngó lại tâm mình để tránh những thiếu sót dại dột. Còn ngoài ra ai muốn đối xử với mình cách nào tùy ý người ta.

Chỉ khuyên Ban Chức Sự y Luật mà sống. Cô nào không thích tu nữa thì cứ việc ra đời, không mời chào ai cả. Vì tu đạo đòi hỏi nhiều kham khổ, những người ưa chiều chuộng ngọt ngào không thể tu được đâu, mất thời giờ cho mình và người, họ ở chùa làm gương xấu cho chị em. Những dối trá lén lút, phải trừ cho tiệt. Thầy bằng lòng ít người còn hơn chứa giặc trong chùa. Bài Di Chúc Thầy viết cốt để cho các em mới tới chùa chớ quý vị lớn đã được dẫn đường rồi đâu cần nữa. Các tân Tỳ-kheo-ni chịu khó đọc kỹ, chỗ nào không hiểu lấy Lăng Nghiêm ra xem. Thầy đang thu xếp mở một lớp học theo đường lối này hoặc ở Viên Thông hoặc ở Linh Quang nhưng chưa kết quả.

Có gặp khó khăn mới có dịp để khai trí. Trường học ra toán cho các em làm là ý này. Các con cứ vui vẻ nghĩ mình có Phật pháp là quý lắm rồi. Còn chi chi cũng là việc bên ngoài. Ngay ở trong chúng cũng ông tu ông đắc, bà phá bà tội, chớ mình không đắc cũng không tội.

Vậy không nên vì họ mà phải lo lắng. Chỉ lo tâm mình bình an để đủ sáng suốt đi cho đúng pháp. Đừng trượt chân ngã khổ mà dại.

Thầy đồng ý với HN. Phải nghiêm khắc với những con người nhõng nhẽo. Những lời các cụ nói không sai đâu: Yêu thì cho roi cho vọt. Ghét mới cho ngọt cho bùi.

Bước đường trong Lời Di Chúc là do kinh nghiệm bản thân. Thầy dám cả quyết nếu các con y theo sẽ vui vẻ trong hiện tại và vị lai.

Tất cả Linh Quang nhất là BG và VL thương Viên Thông lắm. BT, TĐ và đoàn Thức xoa tuy ngồi thiền nhưng lòng dạ toàn Viên Thông. Ai nấy muốn bay về Viên Thông. Nhưng Thầy kềm lại. Thầy muốn Viên Thông tập không có Thầy, không có VL, không có BG, không có TĐ.

Sách dạy rằng:

Chớ dựa vào tường vì nó sẽ đổ.
Chớ dựa vào cái cây vì nó sẽ bật gốc.
Chớ dựa vào ai vì người ấy vô thường.

Chỉ nên tin ở mình, bình tĩnh sáng suốt sống trong giới luật. Còn chi chi cũng là ngoại cảnh, tùy duyên mà đáp ứng, kết quả tròn méo tùy phước đức chung của toàn chúng. Thầy vẫn mạnh khỏe, cả chúng Linh Quang an ổn. Viên Thông đang sống trong vinh quang. Thầy nhất tâm tùy hỉ.

Ngày nay đạo Phật sáng ngời
Ngàn năm bia để cho đời làm gương.
Chúc cầu Phật pháp miên trường
Muôn loài vạn vật biết đường giác tu.

Như vậy vườn hoa Viên Thông trước sau vẫn là nơi để các thiện hữu Bồ-đề gieo giống. Liên trì hải hội nguyện tương phùng.

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *