Khởi động lực cho đúng

Dòng tâm thức chúng ta lẫn lộn tốt xấu. Lâm chung, thứ nào mạnh lôi đi trước. Chúng ta tự thấy lỗi của mình không đáng kể. Kỳ thực nó vẫn đủ sức để lôi ta đi xuống. Thí dụ: Một Sư ông la rầy đệ tử. Bị thúc đẩy bởi cơn hằn học (động lực), việc làm (chính nghiệp) hẳn là sử dụng những từ ngữ gay gắt để kẻ kia phải đau. La xong, ông Thầy cao ngạo tự cho mình là có lý. Thế là ở cả ba giai đoạn, bản ngã đều cường thịnh.

Ta cứ tự cho đức độ của mình lớn lắm. Niệm Phật 10 xâu chuỗi ta thường làm lấy lệ (động lực). Chẳng thể nhất tâm từ đầu đến cuối (chính nghiệp). Niệm xong coi như hết nợ, bỏ qua, vội lo việc khác. Thế là cả ba thời công đức đều yếu ớt.

(Khởi Động Lực Cho Đúng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *