Thầy giáo

Thầy giáo chịu bao nhiêu mệt nhọc với đàn trẻ, cha mẹ sinh dưỡng, thầy giáo khai tuệ, huấn luyện đạo đức chỉ con đường hiền thánh, hiến cả cuộc đời cho nền văn minh nhân loại. Năm này sang năm khác. Hàng ngàn trẻ em nương Thầy mà tương lai an ổn. Nhờ Thầy soi sáng trí thông minh và nâng cao tâm hồn.

Trọn đời nhớ ơn Thầy giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *