Đức Lục Tổ dạy

Đức Lục Tổ dạy: Không nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Khi ấy là bản lai diện mục của Thượng tọa Thiện Minh. Ngài cũng dạy: Chấp trước cảnh thì sanh diệt khởi như nước hằng dậy sóng, gọi là bờ bên này. Lìa cảnh thì không sanh diệt như nước thường lặng, gọi là bờ bên kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *