Thư gởi Viên Thông ngày cuối năm

IMG_7429_resize

Thân gởi toàn chúng Viên Thông!

Sư cô H lên Linh Quang, câu nói đầu tiên: “TG giục con lên Thầy”.

Hỏi: TG về Liên Hoa làm gì mà giục cô H lên Linh Quang?

Đáp: TG về Liên Hoa xin tiền Sư cô VL và giục cô H đi mua đồ khô cho Viên Thông.

Thầy thương TG vô cùng. Ngày cuối năm, thay đại chúng về khánh tuế Liên Hoa được tất cả các Sư cô lớn vò xà bông. Cuối năm tắm cho một trận thật sạch sẽ.

Thầy nhớ Lăng Nghiêm, chương Ngũ Giới có dạy rằng: “Nếu hàng Tỳ-kheo, ở trong đại chúng chắp tay bái xá. Nghe lời quở trách như được uống nước cam lồ. Vị này đã xả được cả thân và tâm, coi thịt xương mình là vật sở hữu của tất cả chúng sanh. Như Lai ấn chứng vị này được chân tam muội. Ai nói như thế là lời Phật nói, nếu nói trái lại là ma Ba Tuần”.

TG đã được Phật thọ ký chứng viên thông rồi, Thầy tùy hỷ. Con hơn cha là nhà có phúc, con đã hay hơn Thầy. Tốt! Tốt lắm! Nhà Viên Thông có phúc lắm.

1/- Đầu năm chúc Tết nên góp ý kiến để tạo những điều kiện khiến quanh năm khỏi hụt công quỹ, đỡ những nỗi đi xin tiền, đi xin ăn. Nên bớt những chi tiêu không cần gấp như quà gởi lên Thầy và Liên Hoa v.v… Thảo tâm gởi một lời chúc nguyện là đủ. Đầu năm trước 365 ngày sắp tới, chọn ngay ngày đầu để khai bút, mở lời tri ân báo ân, như vậy là quá đẹp. Trong năm cũng thế. Từ nay Liên Hoa và Viên Thông chớ mua sắm quà bánh gởi cho Thầy. Nhận quà bánh thành thói quen “đầu đào báo lý” (cho trái đào để đền đã nhận trái lý).

Viên Thông chỉ nên một lòng nghĩ tới chứng viên thông. Liên Hoa chỉ nên một lòng mong chứng tòa sen. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để hướng đến chánh trí, hết ưu lo thế gian.

Tiết kiệm! Tiết kiệm tối đa! Không dùng đến tiền! Không dùng đến mua bán! Nghĩa là không dùng phạm giới để lo đền ơn Thầy Tổ. Chỉ cần một lòng trong trắng, giới định tuệ quang minh là mười phương Phật hoan hỷ, mười phương thiện tri thức vui mừng. Cả những tấm thiệp xa hoa, Thầy cũng nhận được của người này đem cho người kia, chung quy một chút vui hư vọng sao bằng quay về hưởng cái vui tự tánh. Thầy trò cùng nhau ăn đạo vị có hơn bánh mứt thế gian không? Chúng ta đã có cách báo ân, đền ân khỏi mượn người đời.

2/- Sa Di Luật Giải dạy rằng: “Việc khó nhẫn đến đâu cũng phải nhẫn. Chỉ nên tâm bình khí hòa trình bày sự việc. Nếu đôi bên ai nấy khư khư tranh cái phải về phần mình thì chỉ việc đuổi cả hai, không cần phân xử phải trái”. Bởi vì cầu đạo là cầu giác tỉnh vô ngã vô pháp. Tranh cãi thưa kiện phá cái đẹp của lục hòa, chướng đường Hiền Thánh.

Phàm phu tà kiến, cao tràng kiêu mạn, mắc lưới khát ái, đi trong rừng rậm cuống siểm, tham lam ganh ghét, thường tạo nhân duyên thọ sanh các loài.

Trên đây là lời kinh Hoa Nghiêm khuyên chúng ta khởi tâm từ bi, tha thứ khoan dung, đưa chúng sanh ra khỏi lục đạo. Đầu năm chúng ta nên đèn hương cung kính phát nguyện như vậy. Tất cả chị em, y áo chỉnh tề, hướng về đất Bắc, đỉnh lễ Hòa-thượng Pháp Chủ. Ngài đã trao cho Thầy trò chúng ta 4 chữ: “Nhĩ căn viên thông”. Niệm Phật nguyện cầu Ngài vô lượng thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *