Thương nhớ ĐT

IMG_6659_resize

Chùa Linh Quang, ngày 20-7-1987

Thương nhớ ĐT !

Nghe nói ĐT bệnh, tất cả chị em các chùa Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Thái Bình chung nhau gom góp tấc lòng thân ái cầu chúc ĐT sớm bình phục.

Thầy nay già mỏi lắm. Tuổi chưa cao nhưng thân đã suy tàn, Thầy đang trì kinh A Di Đà. Mong làm sao tất cả chúng ta sớm quây quần trong cảnh Phật. Đấy mới thật là quê hương của chúng ta. Con thử nghĩ xem : Ao nước tám công đức :

  • Thanh lương (trong sạch mát mẻ).
  • Cam lộ (ngọt thơm ngon).
  • Như ý (lên xuống, cao thấp, ngược xuôi, ấm lạnh tùy ý người tắm).
  • Uống vào hết đói khát bệnh tật.
  • Uống vào tiêu ba chướng.
  • Uống vào trí tuệ khai minh cho đến chứng quả.
  • Nước long lanh ánh sáng.
  • Hàng ngày rí rách thuyết pháp.

Trong nước ấy nở hoa sen vi diệu hương khiết để làm nơi hóa thân cho khách vãng sanh. Con nhìn lại cảnh bào thai máu mủ ở cõi này mà phát tâm Bồ-đề.

Có ba loại Tỳ-kheo-ni : Tu chứng, đọc tụng và kinh doanh.

a- Tu hành cầu chứng quả là mục đích của đạo Phật.
b- Đọc tụng nghiên cứu giảng dạy để lưu bá hoằng truyền đạo Phật.
c- Kinh doanh kiến thiết để xây dựng và duy trì đạo Phật.

Cả ba ngôi đều cần. Nếu ĐH vẫn có nguyện làm nông trưởng để bảo vệ Viên Thông thì nên giúp em mãn nguyện. VT có bệnh mất ngủ nên cho nghỉ ngơi trừ khi em thích làm.

– Nhấn mạnh cho các em Thức xoa nhớ khi làm Sadini phạm giới chỉ sám hối là xong. Nay lên Thức Xoa, sáu pháp hễ phạm liền phải thọ giới lại, tính từ ngày thọ giới lại đủ hai năm mới được thọ Tỳ-kheo-ni. Phải cẩn thận lắm để viên thành giới thể.

Nhớ có cuốn sổ ghi thưởng phạt để tính thủ vĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *