Tịch thường chân tánh

Tài sản sự nghiệp mà chúng ta trân luyến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà chúng ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo chúng ta, chắc chắn như vậy! Cho đến thân thể mà chúng ta gọi là của ta, từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở về cát bụi.

Danh vọng ảo huyễn, vinh quang trống rỗng! Tất cả đều vô thường, sẽ tiêu tan theo mây, theo gió. Phiêu bạt trong đại dương luân hồi, trôi dạt khắp 6 nẻo theo nghiệp từ vô thủy. Muốn giải thoát thế giới sanh sanh diệt diệt, hãy trở về tịch thường chân tánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *