Tứ Niệm Xứ Tháng 9

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ

Từ mùng 1 đến 11 tháng 9 năm Kỷ Hợi
(29-09 đến 09-10-2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *