Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm

Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm nên còn tham đắm thế sự, ít ai quay về niệm Phật. Tuổi già từng trải nên dễ mộ đạo, lo tu tỉnh. Niệm Phật là việc cần thiết như cứu lửa đang cháy trên đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *