Vía đức Văn Thù

Ngày mùng 4-4, vía đức Văn Thù. 

(cũng là ngày Thầy xuống tóc thọ giới ở chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt).

Linh Quang đã làm lễ. HP đọc bài giảng của Thầy Thanh Từ: Văn Thù Sư Lợi thường gọi là Mạn Thù Thất Lợi, vì chính chữ Ấn Độ là Manjusry. Tàu dịch là Diệu Đức, Diệu Cát Tường vì một khi đã thấy Phật tánh nghĩa là đã có Bát Nhã trí (căn bản trí), thì không ràng buộc nào chẳng dứt, không công đức nào chẳng tròn. Trí tuệ là chìa khóa mở ra tất cả an lành yên vui.

Theo kinh Bi Hoa thì vua Vô Tránh Niệm (tiền thân Phật A Di Đà) có 3 con. Thái tử thứ nhất đời sau là Quán Thế Âm Bồ-tát. Thái tử kế đời sau là Đại Thế Chí Bồ-tát. Thái tử thứ ba được Bảo Tạng Như Lai thọ ký sẽ thành Phật ở thế giới Vô Cấu, hiệu là Phật Văn Thù Sư Lợi.

Theo kinh Pháp Hoa thì tiền thân đức Văn Thù là Diệu Quang Bồ-tát. Thời đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, ngài đã là pháp sư dạy kinh Pháp Hoa cho 8 vương tử. Tất cả 8 vị ngày nay đều đã thành Phật. Vị cuối cùng là Phật Nhiên Đăng (Thầy của Thích Ca và Di Lặc).

Người ta thường thờ đức Văn Thù hình tướng mặc áo giáp, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm hoa sen, ngồi trên lưng sư tử.

Kiếm: đoạn đức, dứt sạch ô nhiễm ngã ái. Hoa sen: trí đức, nhận được chân tâm bản tánh. Áo giáp: nhẫn nhục, che chở cho Bồ-tát vẹn toàn tâm từ bi. Ngoài, không bị mũi tên thị phi thương tổn. Trong, giặc sân giận không thể xúc não. Sư tử: Bát Nhã trí cất tiếng thuyết chánh pháp, dẹp tất cả tà ma ngoại đạo, cũng như tiếng rống của sư tử, nép phục tất cả thú.

Kết lun:

Lễ khánh đản đức Văn Thù nhắc nhở chúng ta, đã từ lâu lặn hụp trong biển luân hồi. Giờ đây cần noi gương ngài cất tiếng sư tử, tự giác giác tha, nhẫn chịu tất cả nội ma ngoại chướng để tiến tới bờ ba la mật.

Vậy xin toàn chúng hãy học và hiểu cho kỹ bài Bát Nhã Tâm Kinh để khai mở căn bản trí, nền tảng của Vô-thượng Bồ-đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *