Sen Ngọc Trăng Rằm

SEN NGỌC TRĂNG RẰM


KÍNH nghe một thuở vàng son
TƯỞNG người nhi nữ vẹn toàn dung ngôn.
NIỆM nhớ tánh trí tâm hồn
CÔNG dày phạm trú Linh sơn nhiều đời.
HẠNH tu an nhẫn thời thời
NI lưu giới đức tuyệt vời tháng năm.
TRƯỞNG dưỡng định tuệ tùng lâm
HẢI hà bát ngát diệu trầm tỏa hương.
TRIỀU dâng pháp bảo thanh lương
ÂM ba ngân vọng bốn phương dạt dào.
NHẤT nhất mài miệt truyền trao
TÂM thiền miên mật lần vào tịnh không.
CẦU cần soi chiếu tự lòng,
NGUYỆN lòng an tịnh sắc hồng liên hoa.
GIÁC tha hằng hữu lợi tha
LINH quang mầu nhiệm trú tòa phạm âm.
NI  ni sen ngọc trăng rằm,
TRƯỞNG tăng chưởng đức thậm thâm bi từ.
NGÀN năm tinh tấn kinh thư,
THU xuân thường lạc chơn như an hòa.
YÊN ngự tịnh xứ thiền gia,
NGHỈ dừng huyễn mộng thoát nhà phù vân.
CỰC đỉnh lai khứ hóa thân
LẠC cảnh tự tại ánh vàng long lanh.
TÂY trúc thượng phẩm hóa thành,
PHƯƠNG đẳng quy mạng thượng sanh nẻo về.
vi thân chứng hồi quê
LƯỢNG mầu hướng quả Bồ-đề Kim-cang.
THỌ hành bảo sở nghiêm trang,
QUANG hòa sắc diệu tịch nhàn hạo nhiên.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

Hòa Thượng Thích Giác Toàn
– Trụ Trì Tịnh Xá Trung Tâm (TPHCM)


← Sư Ông Làng Mai Cảm Niệm 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *