Xuất gia

Ngày 16.6 âl (2008)

Xuất gia là có chí hướng siêu thoát 3 cõi, ra ngoài vòng tử sanh. Cạo đầu, nhuộm áo, thân hình khác tục. Trí tuệ Bát Nhã chiếu thân 4 đại vốn không, cảnh 6 trần huyễn hoá nên tâm càng khác thế gian. Tâm giác ngộ chỉ mong thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp, soi đường kẻ mê lầm, hàng phục nội ma ngoại ma, lợi ích gia đình xã hội.

                                                                                                                                                           Trân trọng
Hải Triều Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *