Mục mới

Bút tích: Nam mô chư Phật mười phương. Pháp Ngữ: Bài 13. Sinh hoạt: Tạ đàn Chuyên Tu. Sinh hoạt: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ. Sinh hoạt: Lễ xuất gia. Những Lá Thư Thầy: Bà Thục gởi thư. Sinh hoạt: Mặt trăng Lăng Nghiêm – Hình ảnh vui đêm…

Đọc tiếp