Mục mới

Bài viết: Bài 63- Kiêu mạn. Sách nói: Sự tích Phật A Di Đà – Lá thư Tịnh-độ. Sách nói: Sự tích Phật A Di Đà – Hạnh thanh tịnh. Tu Học – Khóa Tu: Đàn tràng TNX tháng 10. Bút tích: Độ sanh. Bài viết: Bài 62- Phòng giữ sáu căn. Sách nói: Sự…

Đọc tiếp

Bài 63: Kiêu mạn

Nguy nhất là thứ phiền não kiêu mạn. Mười người hết chín bị nó sai sử. Còn một người kia bất quá là chỉ vì biết dùng trí tuệ tự kiềm chế. Nhưng nó vẫn thầm thầm ở trong. Nuôi dưỡng kiêu mạn cống cao thì quả ở đường dưới.…

Đọc tiếp

Độ sanh

Hàng ngày ta có tâm nguyện thuyết pháp độ sanh. Lâm chung phải quên hết cả, nhất tâm niệm Phật cầu về Tịnh-độ. Về Tịnh-độ rồi sẽ trở lại Ta Bà, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, bạt tế hữu tình. Công đức này thật là vĩ đại thù thắng.…

Đọc tiếp