Mục mới

Pháp ngữ: Bài viết: Bài 15: Hoa giác tỉnh tươi nở trong tâm. Pháp ngữ: Bút tích: Phật tánh Sinh hoạt: Lễ Tưởng niệm Cố Sư trưởng và Lễ Khánh Tuế Quý Giới Sư. Kính Sách: Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Phần Tamma (chánh văn) Sinh hoạt: Mừng Xuân Đinh…

Đọc tiếp

Phật tánh

Tụng: Con trùng chặt đứt làm 2 khúc. Mỗi khúc lăng quăng, đều có cái biết. Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay. Cô phụ phanh lòng giấu 6 rùa. Giảng: Giấu 6 rùa: hộ 6 căn đừng cho vướng 6 trần. Muốn nhận ra Phật tánh, đừng chạy theo động…

Đọc tiếp

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

MỪNG  XUÂN ĐINH DẬU (2017) * Đêm Giao Thừa: Đại chúng đã cùng nhau đón giao thừa bằng buổi tụng kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật trang nghiêm thanh tịnh. Sau đó theo thường lệ hàng năm đi khấn các bàn Hộ Pháp Chư Thiên, giếng, bếp, xe để…

Đọc tiếp