Mục mới

Viện Chủ – Lễ Húy Kỵ: VIDEO BỒ ĐỀ TÂM. Tu Học – Sinh Hoạt: VU LAN THẮNG HỘI 2020. Sách nói: Trường A Hàm. Thuyết  Giảng: SÁCH NÓI MP4 NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN 10 (XONG). Pháp Ngữ – Bài Viết: Bài 60- Đức Phật thường nhắc. Tu…

Đọc tiếp

VU LAN THẮNG HỘI 2020

CHƯƠNG TRÌNH * HÌNH ẢNH: Ngày mùng 8/7 âl, Lễ Tạ Pháp và Phát Thưởng Tuyên Dương Ban Chức Sự. Ngày 13/7 âl, Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ-tát, Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Âm Diệu Liên thỉnh Lễ Đại Hồng Chung, cầu siêu Cụ Bà Nguyễn…

Đọc tiếp

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn…

Đọc tiếp

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn

Ngài Mục Kiền liên chứng A La Hán đủ 6 thần thông. Việc đầu tiên là công dưỡng dục thâm ân mong trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Bèn dùng tuệ nhãn nhìn khắp trên trời dưới đất xem mẹ nay sanh về đâu. Thấy vong mẫu hiện…

Đọc tiếp