Mục mới

Những lá thư Thầy: Phải biết thống trị tâm ý. Pháp ngữ: Bài viết: Bài 17: Cửu khiếu. Pháp ngữ: Bút tích: Tìm ngọc. Sinh hoạt: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 5. Sinh hoạt: Lễ An Cư 2017. Những lá thư Thầy: Gởi lớp Lăng Nghiêm Sinh hoạt:…

Đọc tiếp

Tìm ngọc

Một đoàn người gian nan đi tìm ngọc, khám phá ra bảo châu ở trong một tảng đá rắn. Họ tản mác đi tìm búa đẽo, sà beng v.v… rốt cuộc chết ở chân núi. Ngày nay người học đạo để nhiều thời giờ kháo chuyện, xích mích, ăn uống,…

Đọc tiếp