Ngày 01-08-2000

Ngày 1-08-2000 Thân gởi ĐT! Được sao quý vậy, chẳng nên đòi nhiều. Đại gia đình sum họp, tiểu gia đình bình an. Như vậy là phước đức lắm rồi. Nay con tuổi cũng đã lớn. Ngoái tưởng lại hồi còn bé, có phải cuộc đời thật đúng như giấc…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 6 – Chánh phá vọng tâm

CHÁNH PHÁ VỌNG TÂM| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #6)Chúng mình tu bây giờ, các quý Cô cảnh bên ngoài loạn động cho nên nhập thất, đóng cửa lại để không vướn vào cảnh bên ngoài. Đóng…

Đọc tiếp