Mục mới

LỄ HÚY KỴ: Hình ảnh Khai Đàn, Hình ảnh Lễ Húy Kỵ, Hình ảnh Tạ Đàn. Pháp ngữ: Bài 11. Bút tích: Lưu dấu ấn. MP3 Pháp Ngữ: Thờ các Tổ, Thành lập GDPT, Cây Bồ Đề, Khen Chê Đồ Ăn. THÔNG BÁO: Chương trình Lễ Húy Kỵ của Cố…

Đọc tiếp

Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược…

Đọc tiếp

Lễ Khai Đàn

Ngày 16.06 âl: KHAI ĐÀN TRÀNG.        –  06h15’:                          Lễ Phóng Sanh. –  07h30’: Tập trung tại chánh điện: Chuông trống niêm hương. Lễ Phật – Tiểu sám hối. Tụng kinh Di Đà – Niệm Phật. –  09h00’:                        Cúng cơm và cung tiến Giác Linh. –  10h30’:                        Thọ…

Đọc tiếp

Lời nói trong gió

Đức Phật đại từ bi không bức thiết đệ tử. Một năm 12 tháng, ngài chỉ bắt buộc Tăng Ni an cư 3 tháng. Ngoài ra tùy duyên tùy phước của mỗi người mà tự lo giải thoát. Chùa chúng ta nhờ thiện căn phước đức, đại chúng được an…

Đọc tiếp