Bài Viết

 • Bài 1: Ăn cơm có canh, tu hành có bạn.
 • Bài 2: Phật pháp.
 • Bài 3: Tông Tịnh-độ.
 • Bài 4: Có giới luật chùa mới an.
 • Bài 5: Ba tuệ.
 • Bài 6: Gánh vác chánh giáo.
 • Bài 7: Từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn.
 • Bài 8: Tâm động một niệm.
 • Bài 9: Đời sống tách rời giáo lý.
 • Bài 10: Giới định tuệ.
 • Bài 11: Lời nói trong gió.
 • Bài 12: Hai nghĩa quyết định.
 • Bài 13: Quán Âm Thị Kính.
 • Bài 14: Tứ chánh cần.
 • Bài 15: Hoa giác tỉnh tươi nở trong tâm.
 • Bài 16: Ba tháng an cư.
 • Bài 17: Cửu khiếu.
 • Bài 18: Quy sơn cảnh sách.
 • Bài 19: Lời khuyên cho những bà mẹ lúc mang thai.
 • Bài 20: Huấn từ ngày tán hạ.

Leave a Reply