Bài 18: Quy sơn cảnh sách

Cái tâm thương xót nhắc nhở của Tổ Quy Sơn, dù đá cũng phải đổ mồ hôi, huống chi chúng ta có tánh Phật, lẽ nào chẳng ghi lòng tạc dạ, sửa tâm nuôi đức. Trong thắp đèn Bát Nhã, ngoài nghiêm tịnh 6 căn, an định tinh thần mà tự nuôi lớn tâm Phật. Tinh xét nghĩa lý kinh luật, đền ơn Tam Bảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *