Tịnh Độ Ni Viện

Tông Tịnh-độ có rất nhiều môn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ lưu hành có 3 pháp :

 1. Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương đoạn trừ 5 thống 5 thiêu. Năm thống là 5 sự đau đớn. Năm thiêu là 5 sự đốt nấu. Kinh dạy : Dùng 5 giới để thanh tịnh tâm địa. Lấy tịnh giới làm nhân tu cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà.
 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chủ trương thanh tịnh tâm địa để cầu vãng sanh bằng định lực. Kinh dạy 16 pháp quán y báo chánh báo cõi Cực Lạc.
 3. Kinh A Di Đà dùng tuệ lực buông xả căn trần hư vọng, một lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Nhất tâm bất loạn nghĩa là sạch hết kiến-hoặc tư-hoặc thì bảo đảm vãng sanh.

Tịnh Độ Ni Viện Hải Triều Âm chủ trương:

 1. Học luật để tròn bổn phận một nữ tu sĩ. Ai cũng biết giới luật là nền tảng Thánh Hiền, cần phải tinh vi nghiên cứu và chân thành thực hiện.
 2. Học và quán Tứ Niệm Xứ để giác tỉnh, trong tiêu ba độc tham sân si, ngoài biết sáu trần ảo ảnh. Thực hiện nếp sống khắc kỷ khoan tha, để có thể vui hòa với tất cả mọi người và an ổn trong tất cả hoàn cảnh.
  Luật học là giữ hình tướng oai nghi bên ngoài, quán chiếu Tứ Niệm Xứ là thanh tịnh tâm địa bên trong, là phần Sự và Lý của giáo lý Tiểu thừa.
 3. Học kinh A Di Đà Yếu Giải để biết tông chỉ và đường lối tu Tịnh-độ.
 4. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm để nhận biết duy tâm Tịnh-độ, tự tánh Di Đà. Được thế mới nhất tâm niệm Phật. Như người đã sẵn có hạt giống, chỉ cần công phu vun trồng, sẽ nở hoa giải thoát và kết quả Bồ-đề.
  Niệm Phật là dùng sự tướng để thanh tịnh tâm, trở về tự tánh là thấy Phật Di Đà ngay tự tâm, là phần Sự và Lý của giáo lý Đại thừa.

Cố Tôn sư Hải Triều Âm đã một đời tu hành và khai mở con đường này – cốt tủy của toàn bộ giáo lý Phật, yếu chỉ của cả hai phần Tiểu thừa và Đại thừa – khiến cho hậu học có thể hiểu rõ và nắm vững đường lối tu hành chắc chắn và mau chóng nhất, không sợ bơ vơ giữa biển Phật pháp mông mênh.

Chương trình tu học 4 mùa của Tịnh Độ Ni Viện chẳng những y cứ trên văn tự kinh điển mà quan hệ ở ba nghiệp hằng thấm hoa hương giác tỉnh. Đạo Vô Lượng Quang nuôi dưỡng các tế bào, làm chất liệu giải thoát cho các dòng máu, khiến năm ấm chuyển dần trở về năm phần Pháp-thân.

Chân thành kính giới thiệu đến quý độc giả những băng giảng, kinh sách… mà Cố Sư trưởng đã để lại cho hậu lai, làm hành trang cho những ai muốn đặt chân cất bước trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.

Nguyện cầu quý vị khai tâm mở trí, đạt thành chí nguyện, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.

Kính ghi
Ni chúng Chùa Dược Sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *