Bát Kính Pháp

Ni chúng suốt đời phải tôn trọng, tán thán vâng giữ bát kính pháp.

  1. Tỳ-kheo-ni dù 100 tuổi hạ, thấy Tỳ-kheo Tăng mới thọ giới, phải nghênh tiếp lễ bái, nhắc ghế thỉnh ngồi.
  2. Không được chê bai mắng nhiếc Tỳ-kheo Tăng.
  3. Không được nói lỗi lầm và cử tội Tỳ-kheo Tăng.
  4. Thức xoa ma na phải theo đại Tăng cầu thọ đại giới.
  5. Tỳ-kheo-ni phạm Tăng tàn phải cầu đại Tăng xuất tội.
  6. Nửa tháng phải đến đại Tăng cầu giáo thọ.
  7. Không được kết hạ an cư ở nơi không có Tỳ-kheo Tăng.
  8. An cư xong phải đến đại Tăng cầu tự tứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *