Mục mới

Pháp Ngữ – mp3: 15- Sự Linh Ứng Của Bậc Chân Tu. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: LĂNG NGHIÊM TOÁT YẾU, phần 65. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: Viên Dung Sự Lý Dứt Mê Tình. Pháp Ngữ – mp3: 14- Ngộ Phật Tánh Từ Kinh Pháp Hoa. Pháp Thoại – Thuyết Giảng:…

Đọc tiếp

Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải tỉa dần dần. Nhưng đã có công mài sắt có…

Đọc tiếp