Mục mới

Sách nói: Bốn mùa hoa giác – Khoa tiết cần yếu. Bài viết: Bài 67- Tâm thường nhớ Phật. Kinh Sách: Kinh A Di Đà Yếu Giải. Bút tích: Đầu hạ 2005. Sách nói: Làm chùa. Kinh Sách: Khai Thị. Ý nghĩa ngày đản…

Bài 67: Tâm thường nhớ Phật

Hòa-thượng Cao Tề Đại Hạnh nói “Hai chữ TIN NHỚ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng”. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh,…

Đầu hạ 2005

Tây phương bổn tánh nào có hay, Tâm tư suy nghĩ, xót thương thay,Sáu đạo tam đồ sanh tử khổ.Nếu mà tỉnh ngộ, trở về ngay! Tây phương dễ đến, đạo dễ thànhMười niệm tinh chuyên liền vãng sanh,Phụng khuyến thế…

Ý nghĩa ngày đản sanh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng ngày này, 2565 năm về trước, vào một buổi bình minh, khu vườn Lâm Tỳ Ni ngạt ngào hương hoa, tiếng chim ríu rít tưng bừng, đón chào vị cứu…

Bài 66: Giặc

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến…

Quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo, hiểu lý đạo, tin nhân quả luân hồi, tin tất cả hữu tình đều có Phật tánh, là đã đặt chân lên con đường Bồ-đề.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật thì tâm không duyên với 6 trần huyễn cảnh. Trí lực, kiến chấp mong cầu đều duyên về 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, tâm thức vẳng lặng, sáng…

Bài 65: Pháp tướng pháp tánh

Pháp tướng tông thờ đức Di Lặc, chủ trương vạn pháp duy thức biến. Pháp tánh tông thờ đức Văn Thù, chủ trương vạn pháp duy tâm tạo. Vậy thế nào là Tâm Thức? Thế nào là Tâm Tánh? Kinh…