Mục mới

Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải (MP4) – Phần 16 – Vọng Tâm Điên Đảo. Ngày Vía Bồ Tát Phổ Hiền. Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày Vía Phật Nhập Niết Bàn. Pháp Thoại – Thuyết giảng…

Ngày Vía Bồ Tát Phổ Hiền

LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền.Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến người thừa kế đức…

Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.Diệu hóa thần ứng khó đo lường.Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát. Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn chỗ. Trong biển khổ này,…

Ngày Vía Phật Nhập Niết Bàn

Ngày 15-2 năm Quý Mão (06/3/2023) KỶ NIỆM PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Hôm nay ngày trăng tròn tháng 2, chúng ta làm lễ kỷ niệm đức Phật nhập Niết-bàn. Lắng nghe lời di giáo: “Này Anan, sau khi ta Niết-bàn,…