Mục mới

Bút tích: Tịch thường chân tánh. Sinh hoạt: Lễ Tưởng Niệm Ngày Nhà Giáo 20/11/2021 Bài viết: Bài 72- Tâm phân biệt. Kinh sách: Hương Vị Giải Thoát. Sách nói: Bốn mùa hoa giác – Kết hạ khai thị chúng. Bút tích: Lòng tin.…

Tịch thường chân tánh

Tài sản sự nghiệp mà chúng ta trân luyến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà chúng ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo chúng ta, chắc chắn như vậy! Cho đến thân thể mà chúng ta gọi…

Bài 72: Tâm phân biệt

Cái tô so với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại là bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Thế giới sáu trần chính nó tạo ra toàn những bất đồng. Ngọt, mặn,…

Lòng tin

Lòng tin làm nở hoa, bật sức mạnh, khiến ta trở về bản thể diệu minh. Nương đèn chánh pháp quay về nội tâm, tìm ra nguồn an lạc. Đem chân lý Như Lai ứng dụng vào đời hiện tại.…