Mục mới

Bút tích: Nam mô A Di Đà Phật. Tu Học – Sinh Hoạt: Rằm Tháng Giêng. Sách nói: Vô ngã là Niết-bàn – Chữ Tức trong kinh Bát Nhã. Bài viết: Bài 65- Pháp tướng pháp tánh. Tu Học – Sinh Hoạt: Lễ Tưởng Niệm Sư Trưởng. Pháp Thoại – Thuyết…

Đọc tiếp

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật thì tâm không duyên với 6 trần huyễn cảnh. Trí lực, kiến chấp mong cầu đều duyên về 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, tâm thức vẳng lặng, sáng suốt, an lạc. Cảm ứng với nguyện lực của đức…

Đọc tiếp