Mục mới

Sách nói: Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Trí Thủ. THÔNG BÁO GIỖ HÚY KỴ LẦN THỨ 6. TỤNG KINH DƯỢC SƯ CẦU NGUYỆN. Kinh Sách: Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng nghĩa – Phần Samatha. Bút tích: Hỷ xả. Sách nói: Bốn mùa hoa giác…

GIỖ HÚY KỴ LẦN THỨ 6

  THÔNG BÁO Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni! Kính thưa quý huynh đệ và các thiện nam, tín nữ Phật tử xa gần! Hằng năm cứ đến ngày húy kỵ của…

Hỷ xả

Hỷ xả thân mạng vì chúng sanh là cái vui của Bồ-tát.Hỷ xả tài sắc danh lợi là cái vui của bậc giải thoát.Hỷ xả oán thù là cái vui của bậc trí tuệ.

Chùa Dược Sư 2

Ni chúng chùa Dược Sư 2 KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT Thân gửi em Nguyễn Thị Đông. Lâu lắm không được thư em, không biết sức khỏe em ra sao? Công phu em niệm Phật tới đâu rồi? Em ạ, ngày…