Thanh Quy

 1. Hô cảnh sách lớn tiếng, đúng giờ. Đại chúng chắp tay chí tâm lắng nghe, đồng niệm Phật. Trừ khi có việc cần.
 2. Vào lớp học đúng giờ, không được tự tiện ra vào. Hết sức yên tĩnh, đứng ngồi ngay thẳng. Chú ý nghe giảng, có bệnh hoặc duyên sự cần nghỉ phải xin phép.
 3. Chỉ được xem những sách chùa đã kiểm duyệt.
 4. Mỗi nửa tháng nhóm chúng đọc quy luật, không được vắng mặt. Có việc cần nghỉ phải xin phép chi trưởng.
 5. Gửi thư hay nhận thư phải trình tri chúng.
 6. Giờ tụng niệm, chuông 2 phải có mặt. Lễ phục y vàng áo tràng lam, y phục tề chỉnh. Quỳ đứng trang nghiêm đều hàng. Âm thanh hòa chúng. Không được cao tiếng cũng không được đọc thầm. Có duyên sự nghỉ phải xin phép. Bất tịnh được nghỉ 4 ngày các khóa lễ, ngồi thiền và thể dục.
 7. Mỗi nửa tháng trước ngày bố tát, toàn chúng phải như luật sám hối. Tri chúng phải kiểm chúng thanh tịnh mới cho bố tát.
 8. Không được nói chuyện tạp. Được hỏi đáp về Phật pháp, nhưng muốn nói quá 10 phút phải xin phép tri chúng.
 9. Thấy khách đến phải chào, mời tri khách tiếp, không được lân la nghe chuyện. Khách của mình phải xin phép tri chúng rồi mới tiếp, không được nói chuyện lâu.
 10. Được chị em cử lỗi, dù đúng dù sai phải chắp tay cám ơn rồi mới nhẹ lời hòa nhã trình bạch. Trường hợp nào cũng phải tâm bình khí hòa.
 11. Không được đem chuyện chùa nói với người ngoài. Không được đem chuyện ngoài vào chùa. Không được đem chuyện người này nói với người kia.
 12. Ở trong chúng phải giúp đỡ lẫn nhau, không được riêng lo bạn thân.
 13. Tự phạm quy luật phải phát lồ giữa chúng. Biết người khác phạm, không được che giấu.
 14. Không được lấy trái cây của thường trụ ăn hoặc cho riêng ai.
 15. Sau 3 tiếng bảng báo hiệu giờ ăn, phải có mặt ở trai đường. Tuyệt đối im lặng. Tưởng 5 phép quán. Cần ăn riêng phải xin phép tri chúng. Giờ ăn, hành đường không được mặc áo ngắn, ngôn ngữ cử chỉ se sẽ nhẹ nhàng, không được động niệm chị em. Ăn xong đồng chúng tụng kinh rồi mới đứng dậy, trừ có việc cần.
 16. Ba tiếng kẻng báo hiệu giờ trì tĩnh, phải sửa soạn. Sau một hồi kẻng phải có mặt trên đơn. Không được cười nói, đi mạnh, các việc động chúng. Nằm dáng cát tường. Ngồi nằm chỗ của mình. Có việc cần thức sớm phải xin phép.
 17. Không được vô cớ vào liêu khác. Không được tự do ngồi nằm trên đơn người khác.
 18. Chấp tác cấm nói chuyện. Phải niệm Phật. Đúng giờ khắc. Tròn nhiệm vụ. Cần nghỉ phải mượn người thay hoặc thưa tri sự.
 19. Chậu và xô của chúng không được ngâm quần áo hoặc chứa nước riêng, chướng ngại sự cần dùng của người khác. Quần áo cần để cách đêm mới giặt, phải xin phép. Tẩy tịnh dùng hết nước trong lu, phải xách đền.
 20. Phơi quần áo phải đúng nơi quy định, phải có kẹp, cất vào trước giờ lâm thụy. Quần áo vật dụng đều phải có tên.
 21. Muốn mượn vật của người, phải hỏi chủ nhân. Dùng xong phải trả về chỗ cũ. Không được tự tiện lục đồ của người khác.
 22. Không được vứt rác ra vườn.
 23. Không được phản kháng chức sự, muốn xây dựng không được đột ngột công cử giữa chúng, phải góp ý riêng. Nếu cần thì trình lên Giám viện xét xử, không được sau lưng kể xấu.
 24. Đi đường áo dài tề chỉnh. Không nên đi một mình. Không được đi đêm. Nếu cần phải xin phép, oai nghi đúng luật.
 25. Không được đến chùa Tăng. Nếu thật cần phải xin phép Sư cô Giám viện. Không được đi một mình, cần 1 hay 2 người làm bạn.
 26. Ra ngoài đại giới, phải xin phép tri chúng. Ở ngoài cách đêm hay nhiều đêm, phải xin phép Sư cô Giám viện. Giới luật oai nghi nghiêm chỉnh như ở trong chúng.
 27. Cãi nhau lần 1 đối chúng sám hối, lần 2 lạy một thời Hồng Danh, lần 3 tùy ban chức sự xét xử.
 28. Trừ nhân duyên, ai trái nội quy, lần 1 quay mặt vào tường niệm Phật 5 phút. Lần 2 đối chúng sám hối. Lần 3 tri sự sai làm việc một ngày. Lần 4 tùy ban chức sự thẩm định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *