Lục Hòa

1- Thân hòa đồng ở một nơi,
Cùng nhau sửa nghiệp chung vui chung sầu.
Những ngày sống ở bên nhau,
Không tâm chia rẽ, đừng nên mất lòng.

2- Miệng hòa lời nói dịu dàng,
Ôn tồn nhã nhặn, thật thà vui tươi.
Khuyên ai tránh thói giễu cười,
Chớ nên khiêu khích, dành phần hơn thua.
Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

3- Ý hòa vui đẹp biết bao,
Bể đông tát cạn lời nào có sai.
Cuộc đời sở dĩ chông gai,
Bởi không đồng ý, bởi lòng hoài nghi.

4- Giới hòa nhớ nghĩ nghiêm trì.
Tỳ ni thanh tịnh đứng đi nằm ngồi.

5- Kiến hòa học hỏi những gì,
Đem ra bàn bạc cùng ghi pháp lành.
Cùng nhau dốc chí tu hành,
Pháp môn thâm nghĩa viên thành quả tu.

6- Lợi hòa vui vẻ phân chia,
Dù nhiều dù ít, lấy đều làm hơn.
Chữ lợi cướp mất nghĩa nhân,
Là người con Phật phải hằng không tham.

Kính hòa sáu phép rõ ràng,
Đây là nếp sống của hàng xuất gia.
Hằng ngày tụng đọc thiết tha
Gắng ghi trong dạ, sửa mình tu thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *