Bài 72: Tâm phân biệt

Cái tô so với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại là bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Thế giới sáu trần chính nó tạo ra toàn những bất đồng. Ngọt, mặn, khổ vui, động tĩnh, chung quy chỉ là nhân duyên sanh nên vô thường, vô ngã, khổ và không. Chỉ cần chúng ta tự chủ và luôn sáng suốt. Những cảm giác khởi lên, chúng ta ghi, biết rồi để mặc cho chúng tan đi với tánh cách vô thường của chúng. Vọng tâm như con khỉ nhảy nhót, ưa thích rồi chán bỏ để ưa thích rồi chán bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *