chuaduocsu

chuaduocsu

CHÂN TÂM

Rõ ràng chân tâm chủ nhân ông đang chiếu soi không sanh không diệt. Trí chiếu sáng không gì bận rộn được nó cả. Ta bận rộn vì bị những hiện tượng nhận lầm làm tự ngã đánh lừa. Khi…

Chánh Kiến

Người không hiểu giáo pháp mong che giấu lỗi lầm, đâu có biết nghiệp luôn luôn theo dõi họ. Giới luật và chánh kiến là hai bước đầu tiên phải hoàn thành. Phiền não sẽ tự tan biến. Cũng như…

TÂM NGUYỆN

Hàng ngày ta có tâm nguyện thuyết pháp độ sanh. Lâm chung phải quên hết cả, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Về Tịnh độ rồi sẽ trở lại Ta Bà tiếp tục hoằng dương Phật Pháp, bạt…