chuaduocsu

chuaduocsu

Thiền Minh Sát

Ngồi ngay thẳng. Để ý đến hơi thở ra vào. Đừng kiểm soát hay điều khiển hơi thở mà sẽ mất thoải mái. Nên hô hấp tự nhiên. Hơi thở tự nhiên vẫn nhẹ nhàng và điều hòa. Nếu phóng…

Ngày Vía Bồ Tát Phổ Hiền

LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền.Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến người thừa kế đức…

Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.Diệu hóa thần ứng khó đo lường.Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát. Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn chỗ. Trong biển khổ này,…