Category Pháp ngữ

Bài 66: Giặc

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến…

Bài 60: Đức Phật thường nhắc

Đức Phật thường nhắc: “Trùng trong thân sư tử mới giết nổi sư tử”. Nghĩa là chỉ những người xuất gia, cạo tóc, đắp y mà không sống đúng như luật như lời Phật dạy, mới khiến cho đạo Phật…

Bài 51: Luyện Tâm

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn…

Bài 49: Tranh chấp

Đổi tranh chấp thế gian thành tranh chấp đạo đức. Hai tướng ngã nhân còn đối lập thì vẫn nuôi dưỡng tham sân si. Tư tưởng Thánh Hiền bị trá hình, người bị lừa chính là mình. Kết quả là…

Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải…

Bài 45: Thiện Bạn

Bắt phải cầu thiện bạn để làm quỹ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh. Tự phá ngu chấp kiêu mạn,…

Bài 42: Khiêm Tốn

Khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: Muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp thân miệng…

Bát Nhã

Trăm sông đổ về biển cả vì biển có chất muối đánh tan các thứ thối sình.Trăm họ xuất gia, sống bình đẳng trong Tăng Hải vì Bát Nhã là kỹ thuật giải thoát tuyệt vời.