Bài 70: Tâm ích kỷ

Tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si, gốc rễ của tất cả khổ đau. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kềm chế và điều khiển chúng. Cuộc chiến đấu tranh quyền làm chủ này thật khó khăn. Khó khăn vì những người bạn thân này, chẳng những sống với chúng ta từ thuở còn thơ mà từ vô thủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *