Bài 39: Vọng tưởng

Một vọng tưởng không đâu, nếu biết là hư vọng thì nó tự tan. Nếu nhận lầm là mình, lồng mình vào, thì thành kết sử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *