Bài 61: Coi thân này như đã chết

Coi thân này như đã chết. Đại-thừa chủ trương vô ngã vô pháp,Tiểu-thừa quyết định nếu còn tơ hào Kiến hoặc Tư hoặc tức không giải thoát luân hồi. Vào được cửa này là Thánh, còn đứng ngoài là phàm. Mà cửa này ai cũng vào được, chỉ cần quyết tâm. Quan trọng ở chỗ biết cửa và chịu vào. Muốn biết cửa thì học kỹ Phật pháp. Chịu vào là thực tập. Thợ mộc, thợ cày, nghề nào cũng do thực tập mà thành. Luân hồi sáu đạo do tập tham, sân, si mà có, thì Thánh Hiền giải thoát cũng phải do luyện tập Giới, Định, Tuệ mà chứng. Diệu quan sát trí chuyển Mạt na thức khiến cho giác tỉnh từ tiềm thức phát ra. Nếu chỉ hiểu biết qua ý thức thì vừa tỉnh liền mê, biến hóa từng sát na, luân chuyển từng mỗi niệm cho nên quán sát phải chuyên cần.

Trông mong chị em trong đời sống hàng ngày, hằng nhớ thanh tịnh ba nghiệp, nhẫn nhục nhu hòa, mỗi mỗi y ly, tương ưng với Cahyna pháp, ngõ hầu sớm đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, 5 phần hương pháp thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *