Category Uncategorized

Ý nghĩa Tự Tứ

Tự là tự mình. Tứ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh.…

Bài 69: Một đời giáo hóa

Một đời giáo hóa, đức Bổn Sư dù nói ngàn kinh vạn quyển, dù đặt ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn chung quy cũng không ngoài mục đích ngài vạch rõ 6 căn thật huyễn hóa, 6 trần thật…

GIỖ HÚY KỴ LẦN THỨ 6

  THÔNG BÁO Nam mô A Di Đà Phật.Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni!Kính thưa quý huynh đệ và các thiện nam, tín nữ Phật tử xa gần! Hằng năm cứ đến ngày húy kỵ của Sư trưởng…