Lễ An Cư 2024

Ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn (22-05-2024)

Lễ Bạch An Cư

Thể theo truyền thống Phật giáo. Hằng năm, cứ mỗi độ sen hồng nở rộ, chư Tăng Ni khắp bốn phương đồng câu hội về những trú xứ, để cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh với tinh thần lục hòa cộng trụ, ngõ hầu tấn tu đạo nghiệp. An Cư Kiết Hạ là một truyền thống cao đẹp quý báu, được lưu truyền từ thời đức Phật còn tại thế, trải đến nay đã hơn 25 thế kỷ.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn. Vùng núi Phú An, chùa Dược Sư lại một lần nữa trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2568. Nguyện cầu oai lực Tam Bảo, sự hộ trì của Chư Thiên Hộ pháp và giác linh cố Tôn sư đang hiện tọa đạo tràng chứng minh công đức, gia hộ cho Ni chúng an cư bình an viên mãn.

* Mở đầu buổi lễ, toàn chúng vân tập tại Tổ đường:

* Sau đó, toàn chúng quang lâm về Tam Bảo điện làm lễ:

* SC Thiện Nhân thông kiểm số chúng an cư:

* Kế đến SC Pháp Hạnh trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng:

* Toàn chúng tác bạch thỉnh Chủ Pháp Sự mùa hạ:

SC Nhuận Đức đại diện đại chúng tác bạch

* Ni Sư Vĩnh Lạc huấn từ Khai Thị Đầu Hạ:

* Thượng tòa đối thú bạch an cư:

* Đại chúng bạch an cư:

* Cung An Ban Chức Sự:

SC Phước Quang và Cô Đồng Quang Cung An Ban Chức Sự

* SC Vĩnh Thái đại diện Ban Chức Sự phát nguyện:

* Ni Sư Bảo Giác đáp từ:

* Chúc Tán Hộ Pháp:

* Tán Lễ Giác Linh Tôn Sư:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *