Category Uncategorized

PHẬT PHÁP CỨU THẾ

Sư trưởng Hải Triều Âm toát yếu bài Phật pháp cứu thế của Thái Hư Đại Sư. Hiện tại ngày nay văn minh khoa học phát đạt rực rỡ huy hoàng, liệu có hy vọng dứt trừ hết thống khổ…

Bài 78: Nghiệp lực

Kinh Nói nghiệp lực khó nghĩ bàn. Nhưng nghiệp lực không tự tánh, toàn mượn tâm mà có. Dùng trọng tâm tu tịnh nghiệp quyết định vãng sanh… Cảnh trời Lục dục hấp dẫn biết ngần nào. Nếu không tin…