Category Uncategorized

Vạn Hạnh Trang Nghiêm

Pháp môn niệm Phật như trời khắp che, đất khắp chở. Kinh Hoa nghiêm lấy 2 chữ nhân quả gồm 54 ngôi Thánh. Vạn hạnh trang nghiêm nhất thừa Phật quả thì Vạn hạnh há không phải là hạnh niệm…