Category Uncategorized

Tây phương chánh niệm

     Ngọc quý ẩn trong đá,     Hoa sen mọc từ bùn.     Ngay trong đường sanh tử     Giác ngộ tánh Bồ-đề. Tây phương chánh niệm sớm hành trìVong hết, tình quên, lặng nghĩ nghì,Bậc thượng thiện căn…

Phước Đức Bố Thí

Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng…

Tác Pháp An Cư 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An cư Kiết Hạ đạo trường.Trên thời tạ lễ Pháp VươngDưới thời từ bi tế độTinh nghiêm giới đức đường đường.An cư, gieo rắc đạo vàngKiết Hạ, hạnh nguyện cưu mangNguyện…

Lễ Tắm Phật 2564

LỄ TẮM PHẬT Tất Đạt Đa con người vĩ đạiKhắp năm châu mừng đón tin Ngài.Trong đời ngũ trược, Ngài hiển hiện.Chỉ nẻo muôn người hết đắng cay.Phật Đản về, con thành tâm tưởng niệm.Đấng Từ tôn thị hiện độ…

PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2564 Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết, lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một con…

Tín Nguyện Hạnh

Chuyên niệm A Di Đà.Chẳng cần trừ vọng tưởng. Niệm niệm nếu nối luôn,Quyết định sanh An Dưỡng. Chuyên niệm A Di Đà,Chẳng cần hỏi là ai?Chỉ cần tâm bất loạnQuyết định thoát luân hồi. Chuyên niệm A Di Đà,Một…

Sư trưởng huấn từ

Cạo tóc giật mình, tóc mọc nhanhTuổi xuân nên biết như gió hanhVượt sanh thoát tử, cầu làm Phật.Với bóng quang âm mau đua ganh! Tuổi 15, tuổi 20 đâu còn mãi. Thời gian ép ngặt đuổi xuân đi. Tuổi…