Category Uncategorized

Chân Lý

Muốn được chân lý thì phải học căn bản :1/ Giới luật .2/ Tứ Niệm Xứ. Lời nói có giới hạn nên kinh điển không diễn tả được hết. Kinh nghiệm của chính mình mới đem lại đức tin thật…

Hai Bức Tranh

Chỉ vì tri kiến khác nhau mà cuộc đời trở thành khác hẳn. Cho tới kiếp sau, một lên tòa sen, một vào địa ngục. Thật đáng ngậm ngùi thương xót.