Hạnh Phúc

Hạnh phúc không thể xây bằng vôi gạch. Hãy cho nhau 1 nụ cười. Từ hòa là đóa hoa tươi mát. Độ lượng bao dung là đức tánh chúng ta đang cần.
    Phật dạy: Chư pháp tùng bổn lai,
                     Thường tự tịch diệt tướng! (Chân không lý)
    Tổ tiếp :   Xuân đến trăm hoa nở,
                     Hoàng Oanh hót trên cành. (Diệu hữu lý)
Trời xanh, mây trắng, gió mát, hoa vàng, những hiện hữu nhiệm mầu của Chân Như tánh. Hãy vui hòa cùng bản trường ca thiên nhiên.
Nam Mô Đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *