Bài 77: Từ Bi Hỷ Xả

Đức Quán Thế Âm từ nhãn thị chúng sanh. Chúng ta nên Từ bi bình đẳng tiếp xúc muôn loài. Nếu ta thực hiện được vui vẻ hòa nhã, nhẫn nhục, Từ bi hỷ xả, thì ngay thời điểm ấy đã trở về an trụ Chân Tâm quê hương vĩnh cửu của ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *