Kinh tụng

Lời giới thiệu

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý vị!

Theo lời yêu cầu của một số Phật tử, muốn chùa thâu băng những bài tụng Thời Khóa hằng ngày trong chùa. Chúng tôi xin được đưa lên trang nhà Chùa Dược Sư một số băng tụng, và có kèm theo bài (những bài kinh tụng trong Chùa đều do Sư bà Hải Triều Âm biên soạn và dịch), để quý vị tiện việc theo dõi.

Chúng tôi xin giới thiệu băng Sư bà Hải Triều Âm niệm Phật và chúc nguyện. Cùng với những bài Tụng Thời khóa hằng ngày trong Chùa do Sư cô Viên Lạc tụng. Mong rằng quý vị bỏ qua những sơ thất của nhà chùa.

Chùa Dược Sư

Sư bà Hải Triều Âm niệm Phật (mp3)
Sư bà Hải Triều Âm chúc nguyện (mp3)

Cảnh sách (PDF file)

Cúng trai đường (PDF file)

Khóa lễ Tịnh Độ (PDF file)

Khóa Lễ Lăng Nghiêm (PDF file)

Khóa lễ Dược Sư (PDF file)

Hô chuông (PDF file)

Sám tụng

Đại Đàn Thí Thực

Kinh Vu Lan (PDF file)

Niệm Phật (mp3) do SC Chân Quán và SC Diệu Thiện niệm.

Leave a Reply