Huấn Luyện Tâm Đúng Cách

Tâm di động thì tư tưởng hình thành tham ái hay bực bội. Vì không hiểu rõ sự chuyển động này, cứ theo thói quen, hình thành mãi tư tưởng, trở nên nạn nhân của nó. Theo dõi sự di chuyển của vọng tâm, sẽ thấy đặc tính của nó là vô thường, vô ngã và không biết chán đủ. Khi các pháp phát sanh, hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận, giác tỉnh này mới là tâm Được Huấn Luyện Đúng Cách .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *