Bài 13: Quán Âm Thị Kính

Picture029

Ai hay pháp Phật nhiệm mầu,
Có khi Thiên Trúc ở đâu cũng gần.
Giữa trời một đóa tường vân,
Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn.
Truyền cho nào tiểu Kính Tâm
Phi thăng làm Phật Quán Âm tức thì.
Độ cho cha mẹ hai thân,
Đài sen đã sẵn đợi ngày bước lên.
Siêu thăng thoát cả một nhà
Từ đây phước đẳng hà sa vô cùng.
Lên miền Cực Lạc hội đồng,
Cả làng khi ấy mắt trông rành rành.
Rõ ràng lành ắt được lành,
Nam mô đức Phật, tu hành thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *