Bài 29: Cả đời lo thân

Cả đời lo thân thể và tài sản. Cuối cùng thân trả về đất, tài sản sang tay người khác. Chỉ có tâm mới thật là mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *